You are here:Home > News

Contact Information

  • Tel: +86-511-88791757
  • Fax: +86-511-88791757
  • E-mail: law@ujs.edu.cn
  • Address: School of Humanities and Law, Jiangsu University, Zhenjiang, Jiangsu 212013, P.R. of China
  • Post Code: 212013